Upravljalec težke gradbene mehanizacije

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • vodenje dokumentacije o obratovanju strojev ter porabi goriv in maziv;
  • izvajanje del z stabilnimi postrojenji v betonarnah, separacijah in asfaltnih bazah;
  • izvajanje horizontalnega in vertikalnega transporta na gradbišču;
  • nasipanje, razprostiranje, izravnavanje in utrjevanje ter polaganje zaključne plasti na zgornjem ustroju; 
  • izvajanje zemeljskih in rušitvenih del z orodji in stroji težke gradbene mehanizacije;
  • racionalno rabo delovnih sredstev, energentov in časa;
  • uporabo tehnične dokumentacije za opravljanje gradbenih del ter rokovanje in vzdrževanje gradbene mehanizacije;
  • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
  • izvajanje preventivnega vzdrževanja in manj zahtevnih popravil na strojih gradbene mehanizacije.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z gradnjo objektov in stavb, z izkopi in urejanjem terena. Mogoča je zaposlitev v kamnolomih, separacijah, asfaltnih bazah in obratih s proizvodnjo gradbenih materialov, možna pa je tudi samozaposlitev.