Telekomunikacije

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Vsebine višješolskega študijskega programa TELEKOMUNIKACIJE omogočajo slušateljem pridobitev kompetenc s področja telekomunikacij, multimedijskih tehnologij, informacijskih tehnologij, radia in televizije. Program smo oblikovali v sodelovanju z delodajalci in upoštevali razvoj in potrebe po praktičnih in uporabnih znanjih.

Poleg sistemskih znanj s področja telekomunikacijskih in računalniških omrežij, komunikacijskih naprav, digitalnih komunikacij, digitalne obdelave signalov, prenosa signalov in prenosnih poti, pridobi študent tudi osnovna znanja, ki so nujno potrebna za celovito izvajanje zahtevnih nalog s področja telekomunikacij. Sem sodijo znanja s področja poslovne etike, teorije in prakse komuniciranja in znanja tujega jezika. 

Pri študiju je močan poudarek na praktičnih znanjih in sistemskem pristopu, zato je vključeno spoznavanje s splošnimi računalniškimi orodji, potrebno merilno opremo in orodji za računalniško podprto načrtovanje, realizacijo in vzdrževanje telekomunikacijskih sistemov.

Diplomant višješolskega strokovnega programa telekomunikacije, bo usposobljen za načrtovanje, nadzor in vodenje telekomunikacijskih sistemov in naprav, njihovo trženje, vzdrževanje in odpravljanje napak.

Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.