Tehnik varovanja

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • oceno varnostne situacije (izračun ocene ogroženosti) in diskretno izvajanje varovanja na področju varovanja premoženja, oseb in objektov;
 • pripravo in izdelavo ustrezne dokumentacije za izvedbo varnostne storitve;
 • svetovanje pri reševanju in odpravljanju varnostnih pomanjkljivosti, problemov;
 • uporabo sodobnih oblik in metod tehničnega varovanja, kot so varovanje podatkov, dokumentacije, računalniških centrov, proizvodnih tehnologij;
 • izvajanje varnostno-receptorskih del v različnih institucijah in okoljih (npr. vrtec, šola, bolnišnica, gledališče domovi za starejše občane);
 • izvedbo ukrepov za varstvo pred požarom in ukrepanje v primeru požara, naravne ali druge nesreče;
 • uporabo opreme, naprav in drugih sredstev in pripomočkov za tehnično varovanje, alarmnih, protipožarnih in drugih varnostnih naprav;
 • načrtovanje sistemov tehničnega varovanja objektov, zgradb, nepremičnin, premičnih objektov; trgovin, območij posebnega varnostnega pomena (sodišč, letališč, skladišč nevarnih snovi);
 • izvajanje enostavnejših postopkov ob uporabi pooblastil, uporabo samoobrambnih veščin in uporabo fizične sile;
 • nudenje nujne prve pomoči;
 • sodelovanje v skupini, vzpostavljanje stikov z ljudmi, komuniciranje in reševanje problemov, delo s podatki, gradivi;
 • odgovorno in etično ravnanje v odnosu do sodelavcev, partnerjev, oseb s katerimi vodijo postopke, še posebej do šibkejših oseb (invalidi, mladoletne osebe, nosečnice, starejše osebe);
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških računalniških programov na poklicnem področju;
 • vzpostavitev pozitivnega odnosa do ukrepov za zmanjševanje ogroženosti nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije;
 • razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja, poslovnega načrta;
 • gospodarno razporejanje kadrovskih virov, sredstev in pripomočkov za varno delo.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih na področju zasebnega varovanja in drugih ustanovah (vrtci, šole, bolnišnice, gledališča, domovi za starejše občane, sodišča, letališča, skladišča nevarnih snovi) na različnih delovnih mestih.