Tehnik steklarstva

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • izračunavanje sestave zmesi za steklo in pripravo zmesi za steklo;
  • pripravo in vzdrževanje strojev, orodij in naprav za izvajanje obdelovalnih tehnik v steklarstvu;
  • načrtovanje in izdelavo ter dodelavo steklenih izdelkov ali kolekcije z upoštevanjem in uporabo osnovnih likovnoteoretičnih zakonitostih;
  • podjetno delovanje in uspešno trženje izdelkov in storitev;
  • izvajanje kakovosti kvalitete surovin, zmesi in izdelkov.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v steklarski industriji, steklarski obrtniški delavnici, obrtnih delavnicah in podjetjih s področja stavbnega steklarstva in v podjetjih, kjer prodajajo izdelke iz stekla.