Tehnik laboratorijske biomedicine

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v laboratorijih;
  • natančno in točno izvajanje laboratorijskih analiz;
  • pripravo vzorcev za histološki in citološki pregled;
  • izvajanje klasičnih kemijskih analiz v materialu nebiološkega izvora;
  • pozna osnove zakonodaje in etike dela v laboratorijih;
  • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi;
  • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v laboratorijih medicinske biokemije, medicinske mikrobiologije, transfuzijske medicine, anatomske patologije, na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti (primarna, sekundarna, terciarna) in tudi v nemedicinskih laboratorijih.