Tehnik elektronskih komunikacij

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • branje, načrtovanje, izdelavo, spremljavo, in dopolnjevanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT;
 • uporabo konceptov organizacije dela in ekonomike na strokovnem področju;
 • izvajanje montaže, testiranja, nastavitev in zagonov strežnikov in povezovanje računalniških sistemov v lokalna omrežja in medmrežja;
 • izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema;
 • programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah;
 • izdelavo preprostega logičnega vezja in krmilja;
 • montaža, ožičenje in programiranje programirljivih relejev (PLK);
 • nastavljanje parametrov za optimalni sprejem signala;
 • vgrajevanje in nastavljanje parametrov dekodirnih sistemov;
 • izvajanje zelo zahtevnih RA in TV prenosov;
 • izdelovanje, montiranje in vzdrževanje RDF naprav;
 • izbiranje in vgrajevanje potrebnih komponent glede na moč signala in tip linije ter nastavitve osnovnih konfiguracij;
 • upravljanje in programiranje telefonskih sistemov;
 • pripravljanje tehničnih rešitev na TK omrežja;
 • preverjanje podatkov o prometu;
 • konfiguriranje terminalne opreme;
 • programiranje baznih postaj ter prenosnih naprav v mobilnih omrežjih in upravljanje mobilnih komunikacij in nadzornih sistemov;
 • polaganje, ožičenje, izvajanje osnovnih meritev in vzdrževalnih del v različnih vrstah električnih in komunikacijskih inštalacij;
 • izbiranje in priklapljanje električnih zaščit: varovalke, inštalacijski odklopniki, RCD stikala, zaščitna stikala.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na področju načrtovanja enostavnejših sistemov v elektronskih komunikacijah in izdelave projektnih nalog, na področju vzdrževanja sistemov elektronskih komunikacij, na področju izdelave omrežij ter povezovanja naprav elektronskih komunikacij z izbirnimi moduli iz inštaliranja elektronskih komunikacij, na področju konfiguriranja in testiranja opreme, nadziranja delovanja ter analiziranje in odpravljanja napak v sistemih elektronskih komunikacij z izbirnimi moduli iz upravljanja elektronskih komunikacij.