Strojni tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
 • dimenzioniranje in oblikovanje strojnih delov, izbira standardnih strojnih elementov in konstruiranje sklopov;
 • matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter izdelavo analitičnih in grafičnih prikazov;
 • rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije; 
 • preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
 • izvajanje merilnih in kontrolnih postopkov ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov;
 • načrtovanje korakov od ideje do izdelave izdelka ali storitve;
 • sodelovanje pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in predlogih izboljšav obstoječih izdelkov;
 • izbiro tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe;
 • izbiro in rabo gradiv, orodij in delovnih pripomočkov za obdelave in postopke na različnih področjih strojništva;
 • presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
 • presojo možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije in racionalne rabe energije;
 • oceno ekološke upravičenosti uporabe posameznih strojev, naprav in sistemov;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
 • iskanje racionalnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • podjetniško razmišljanje, kritično presojo ter odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik rudar, mehanik kmetijskih strojev ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v vseh industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih, trgovini ali negospodarskih dejavnostih, na področjih konstruiranja, dimenzioniranja in izdelave strojnih delov orodij in naprav, na področjih proizvodnje in vzdrževanja strojnih delov in opreme, na področjih merjenja in kontrole parametrov procesov, rabe in distribucije energije in energijskih virov.