Strojni mehanik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem in dijakinjam/vajenkam (v nadaljevanju: dijakom/vajencem), da:

 • izvajajo montažo in demontažo strojev, sestavnih delov, sklopov in naprav,
 • poznajo zgradbo strojev, naprav in sistemov v proizvodnih procesih,
 • opravljajo preventivne preglede strojev in vzdržujejo stroje in naprave v pogonu,
 • sodelujejo pri presoji o obrabljenosti in uporabnosti posameznih delov,
 • izvajajo montažo in vzdrževanje inštalacij na strojih,
 • opravijo preizkus delovanja strojev,
 • izvajajo različne postopke obdelave kovin in nekovin,
 • razumejo lastnosti in uporabo kovinskih in nekovinskih gradiv,
 • uporabljajo osnovna znanja tehniškega dokumentiranja,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike in elektrotehnike,
 • izvajajo merilne in kontrolne postopke ter uporabljajo merilne in kontrolne naprave, orodja in stroje,
 • uporabljajo tabelarične in grafične prikaze,
 • uporabljajo osnovne postopke spajanja in rezanja,
 • poznajo pomen in cilje celovitega vzdrževanja in sistema zagotavljanja kakovosti,
 • razumejo osnovne zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • poznajo osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij,
 • pridobijo znanja informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe (urejevalnik teksta in preglednic, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela),
 • varno in pravilno ravnajo z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo, 
 • poznajo predpise in zakone o varstvu pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev),
 • upoštevajo ukrepe racionalne rabe energije, materiala in časa,
 • poznajo skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi ter postopke in ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,
 • razvijajo kreativnost, inovativnost in predlagajo izboljšave,
 • razumejo in uporabljajo strokovno terminologijo,
 • načrtujejo in pripravijo potek dela, ga nadzorujejo in ocenijo rezultate dela.

 

Nadaljevanje študija: 

V višji letnik lahko napreduje dijak/vajenec, ki je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter je opravil vse obveznosti interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja z delom.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.