Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

Program Škofijske klasične gimnazije je Ljubljana – Šentvid je program, ki v največji meri temelji na programu za klasične gimnazije. Ima pa nekaj manjših razlik v primerjavi z njim.

Program za klasične gimnazije sloni na programu za gimnazije, ki mu je lastno to, da pripravlja v precej širokem spektru za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti. Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.

Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih. Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet. Poleg tega gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.

Specifičnost klasične gimnazije kot ene izmed različnih variant gimnazije je v tem, da v izobraževalno osredje postavlja živo zanimanje za antiko in njeno usmerjenost v človeka kot odločujočo vrednoto, ki je udejanjena v vsakem posamezniku, ter zavzetost za svobodo misli.

Z diahronim pristopom, torej z obravnavanjem vseh pojavov v njihovem časovnem razvoju, v nasprotju s sedanjim prevladujočim sinhronim, spodbuja razvoj kritičnega mišljenja in presojanja, ki temelji na razumevanju vzročno-posledične povezanosti naravnih in družbenih pojavov skozi prostor in čas.

V ta širši kontekst je umeščen tudi program Škofijske klasične gimnazije. Poučevanje je v največji meri usmerjeno v spodbujanje razvoja na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega ter duhovnega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

Konkretno so nekatere posebnosti programa:

  • pouk predmeta vera in kultura vsa štiri leta po eno uro tedensko,
  • pouk fizike skoncentrirano v drugem in tretjem letniku po 3 ure tedensko, ko lahko gradimo na večjem predhodnem poznavanju matematike,
  • pouk drugega tujega jezika (nemščina, francoščina, španščina, ruščina) v manjših skupinah (polovica razreda),
  • v tretjem letniku izbira med psihologijo in filozofijo (neizbrano, je potem v četrtem letniku),
  • dodatna ura slovenščine in angleščine v četrtem letniku za dodatne priprave na maturo,
  • prilagojen urnik v primeru dodatnega učenja grščine.

Za več informacij o samem predmetniku, si lahko ogledate predstavitev na tej povezavi.

Nadaljevanje študija: 

Program je akreditiran in izenačen z ostalimi gimnazijskimi programi in kot tak omogoča kvalitetno pripravo na nadaljnji univerzitetni študij na različnih smereh od naravoslovja do družboslovja.

Vpisni pogoji: 

Na Škofijsko klasično gimnazijo se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje. V primeru omejitve je kriterij osvojeno število točk. Drugega kroga vpisa na Škofijski klasični gimnaziji ni. Dodatni pogoj ob vpisu je še sprejemanje vzgojnih načel in vrednot Zavoda sv. Stanislava, kar kandidati za vpis potrdijo s podpisom izjave.