Policist

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa:

  • pridobitev strokovno-teoretičnih znanj za policijsko delo in omogočanje kritičnega razmišljanja ter razumevanja, analiziranja in odločanja v različnih okoliščinah;
  • usposobljenost za opravljanje policijskih nalog in izvajanje predpisov ter pooblastil na področju policijskega dela;
  • razvijanje kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu in zagotavljanje kakovosti svojega dela;
  • pridobitev znanja za vodenje policijskih postopkov in manjših skupin policistov;
  • oblikovanje poklicne identitete in razvijanje etičnega odnosa ter osebne in integracijske integritete.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.