Organizator socialne mreže

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:

  • organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo.
  • organiziranje in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi.
  • informiranje uporabnikov  o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju.
  • sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni.
  • samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in postopkov ter iskanje novih pristopov in rešitev pri svojem delu. 
  • oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.