Okoljevarstveni tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih predpisov, standardov in zakonodaje, ki ureja področje varovanja okolja;
  • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, hranjenje, obdelavo in uporabo informacij;
  • pripravo dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenih in drugih dovoljenj;
  • uporabo projektne in tehnične dokumentacije;
  • upravljanje z okoljevarstvenimi tehnologijami;
  • izvajanje preprostih analiz vzorcev različnih materialov, voda in zemljin;
  • načrtovanje in organiziranje dela skupine in vodenje različnih evidenc.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v industrijskih, komunalnih, vodnogospodarskih podjetjih, podjetjih, ki se ukvarjajo z zbiranjem, sortiranjem in predelavo odpadkov, rudarstvu in energetsko distribucijskih podjetjih, lokalnih upravnih enotah, podjetjih, ki upravljajo s čistilnimi napravami, podjetji ki opravljajo dimnikarske storitve, podjetjih in upravnih organih za urejanje okolja ter gozdarskih in kmetijskih zadrugah.