Oblikovanje materialov

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

 • je usposobljen za delovanje v različnih in specifičnih okoljih, z elementi ne rutinske in kreativne aktivnosti,
 • uporablja teoretične koncepte in/ali strokovna znanja in veščine za reševanje posameznih delovnih problemov s strokovnega področja,
 • usposobljen je za osebno samostojno delovanje, pogosto prevzemanje odgovornosti za druge in ali za organizacijo in alokacijo resurjev,
 • usposobljen je za delovanje v številnih, kompleksnih in heterogenih skupinah,
 • zmožen je prepoznavanja lastnih izobraževalnih potreb in vrednotenja rezultatov lastnega učenja v okviru strukturiranega učnega okolja,
 • zmožen je nuditi pomoč drugim pri odkrivanju učnih potreb,
 • ima strokovno in teoretično znanje na določenem področju ter praktično znanje za samostojno reševanje konkretne strokovne problematike; znanje vključuje nekaj teoretičnih konceptov in abstraktno mišljenje, ki je poglobljeno na nekaj področjih; poglobljeno sistematično strokovno znanje je namenjeno omogočanju razvijanju spretnosti za reševanje problemov v delovnih procesih,
 • izkazuje strokovne spretnosti, ki so glede na območje delovanja obsežne, praviloma specializirane, vključno z uporabo ustreznih orodji, vezanih na področje izobraževanja in usposabljanja,
 • izkazuje spretnosti za izvajanje zahtevnih operativno-strokovnih opravil, ki so povezana z deli v pripravi in kontroli delovnih procesov, posebej pa še z deli v organizaciji in vodenju delovnega procesa.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.