Naravovarsvo

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa so:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju varstva naravnih vrednot;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja varstva naravnih vrednot s poudarkom znanj biotske pestrosti, ekoremediacijskimi ukrepi, uporabe alternativnih virov energije in zaščite zavarovanih območij
 • se zaveda pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in ohranjanja narave;
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi;
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • zmožnost spremljanja razvoja, trendov in naravovarstvenih ukrepov;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost in profesionalnost;
 •  razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.