Naravovarstveni tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • načrtovanje, vodenje in spremljanje del na naravovarstvenem področju;
  • kakovostno izvajanje ukrepov varstva okolja skladno z zakonodajo s področja naravovarstva;
  • vzdrževanje naravne in kulturne krajine ter izvajanje ukrepov ohranjanja vitalnosti varovanega območja;
  • informiranje javnosti o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora;
  • sodelovanje s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in spremljanje izvajanja ukrepov varstva okolja;
  • izvajanje nadzora in vodenje obiskovalcev po zavarovanem območju;
  • izvajanje analiz parametrov okolja ter izpolnjevanje tehnološke dokumentacije;
  • iskanje racionalnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
  • uporabo sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije za sporazumevanje in učinkovito iskanje, vrednotenje, hranjenje ter obdelavo podatkov in informacij;
  • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije s področja naravovarstva.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko zavodi za varstvo narave, zavarovana območja, ustanove za vodenje skupin v zaščitena naravna območja, raziskovalni in drugi laboratoriji, kmetijska, vodna in druga gospodarstva, komunalna podjetja, kmetijski in gozdarski zavodi, razvojne agencije, biološke in komunalne čistilne naprave, obrati za pridobivanje alternativnih virov energije (bioplin, biodizel, lesna biomas, kompostarne, …), lokalne skupnosti, samozaposlitev.