Metalurški tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • razlikovanje med primarnimi in sekundarnimi surovinami ter postopki proizvodnje kovin in zlitin;
 • razumevanje kristalne strukture materialov ter z njo povezane predelave in obdelave,
 • uporabo klasifikacije materialov, stanj materialov in standardov ter uporabo faznih diagramov;
 • izbiro ustreznih surovin in pomožnih materialov na podlagi ekonomskih, tehnoloških zahtev in zahtev sistema zagotavljanja kakovosti;
 • preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov za metalurške procese;
 • sodelovanje pri pripravi, izbiri in vodenju tehnoloških postopkov pridobivanja kovin in zlitin, plastične predelave ter termične obdelave;
 • pripravo in spremljanje tehnološke poti izbranega postopka tehnološkega procesa,
 • nastavitve, spremljanje in vrednotenje tehnoloških parametrov metalurških proizvodnih procesov;
 • izbiro postopkov vzorčenja, pripravo vzorcev za metalografske preiskave,
 • izvedbo osnovnih mehanskih in tehnoloških preizkusov materialov; 
 • spremljanje učinkovitosti delovanja metalurških procesov;
 • matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter izdelavo analitičnih in grafičnih prikazov;
 • uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v metalurški stroki;
 • rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije;
 • upoštevanje kriterijev trajnostnega razvoja pri izbiri energetskih in tehnoloških postrojenj v metalurgiji in ravnanju z odpadki;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
 • odgovorno, socialno in timsko ravnanje v delovnem okolju.

 

Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Metalurški tehnik se lahko zaposli v podjetjih metalurške industrije, kjer se ukvarjajo s pridobivanjem in predelavo kovin in zlitin, kot so livarne, železarne, industrija aluminija, industrija barvnih kovin, v kovinsko predelovalni industriji, avtomobilski industriji ali pri samostojnih podjetnikih z livarsko dejavnostjo, dejavnostjo plastične predelave ali toplotne obdelave kovin in zlitin.