Medijska produkcija

Vertical Tabs

O programu
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

  • usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije,
  • poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju,
  • usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.