Logistično inženirstvo

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktičnouporabnim znanjem za delo v logističnem inženirstvu;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja logistike;
 • usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
 • postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
 • usposobiti študente za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro- in mikrologističnih mrež.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 •  ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.