Lesarstvo

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

  • izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja lesarstva,
  • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s področja lesarstva,
  • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja s področij lesarstva in oblikovati celostni pogled na razvoj stroke,
  • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod in uporabo strokovne literature pri reševanju strokovnih problemov,
  • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve ter reševanje konkretne strokovne problematike,
  • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.