Kozmetika

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so:

  • izobraziti strokovnjake s področja kozmetike z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo na področju kozmetike, ki posega v proizvodnjo, prodajo in svetovanje;
  • oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov;
  • usposobiti jih za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature ter vseživljenjsko učenje;
  • razviti poklicna znanja, spretnosti in profesionalnost;
  • oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost, profesionalnost in etičnost ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.