Kmetijsko - podjetniški tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • načrtovanje in organiziranje del na kmetijskem gospodarstvu glede na dane pogoje ter ob upoštevanju kmetijske zakonodaje in načel trajnostnega razvoja;
 • vodenje in spremljanje del v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih;
 • izvedbo del v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih ob upoštevanju varovanja okolja;
 • prepoznavanje povzročiteljev bolezenskih znamenj in poškodb na rastlinah, izbiro ustreznega ukrepa ter izvedbo varstva;
 • varno uporabo ter ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje ter preprečevanje onesnaževanja okolja;
 • varno uporabo kmetijskih strojev, naprav in orodij ter njihovo osnovno vzdrževanje;
 • izvedbo spravila in skladiščenja kmetijskih pridelkov;
 • svetovanje pri nabavi in prodaji kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev ter repromateriala za potrebe kmetijske pridelave in reje;
 • pripravo enostavnega poslovnega načrta za področje kmetijske proizvodnje in izdelavo kalkulacij;
 • trženje kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev;
 • samostojno, natančno in odgovorno opravljanje dela;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije s področja kmetijstva;
 • komuniciranje s sodelavci, strankami in drugimi pri organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog ter reševanju problemov;
 • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za sporazumevanje ter načrtovanje, organiziranje gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju;
 • varovanje in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na kmetijskem obratu oz. podjetju, večjih kmetijskih gospodarstvih, trgovinah s kmetijskim repromaterialom in kmetijsko mehanizacijo, turističnih kmetijah…