Klepar-krovec

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • uporabo ročnih orodij, strojev in naprav za obdelavo, preoblikovanje in spajanje tankih pločevin;
 • oblikovanje in izdelavo različnih izdelkov iz pločevine ter pravilno in varno vgradnjo elementov;
 • uporabo oziroma izbiro oblik, materialov, tehnik kritja in elementov strešnih konstrukcij ter kritin iz naravnih ali umetnih materialov;
 • izvedbo detajlov streh in pokrivanja streh z različnimi kritinami;
 • uporabo tehnologije in tehnoloških postopkov izdelave, montaže, zaščite in vzdrževanja konstrukcij in elementov konstrukcij;
 • izbiro in izvedbo tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe;
 • izvedbo osnovnih načinov razreza, mehanske obdelave materialov in postopkov protikorozijske zaščite;
 • pripravo zvarnih robov in čiščenje površine za varjenje glede na zahteve varilnih postopkov ter vizualno in mersko kontrolo varjencev;
 • uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
 • uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja;
 • presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • podjetniško razmišljanje, obvladovanje stroškov in kalkulacij ter odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v vseh industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih, trgovini ali negospodarskih dejavnostih, na področju kleparstva, na področju krovskih del pri gradnji objektov.