Informatika

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

  • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki,
  • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike,
  • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,
  • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,
  • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
  • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
  • samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
  • avtonomnost pri svojem strokovnem delu.

 

Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.