Hortikulturni tehnik PTI

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • načrtovanje poslovne dejavnosti v vrtnarski proizvodnji ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja;
 • izdelavo enostavnega poslovnega načrta za področje hortikulture in izdelavo kalkulacij;
 • pripravo pogojev za pridelavo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnin ter za njihovo razmnoževanje in oskrbo;
 • varno ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki vrtnarske pridelave;
 • uporabo sodobnih tržnih prijemov in trženje hortikulturnih izdelkov in storitev;
 • ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine;
 • varovanje in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin;
 • samostojno, natančno in odgovorno opravljanje dela;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije s področja hortikulture;
 • komuniciranje s sodelavci, strankami in drugimi pri organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog ter reševanju problemov
 • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za sporazumevanje ter načrtovanje, organiziranje gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju;
 • pridelavo, oskrbo in varstvo okrasnih zelnatih rastlinah in drevnin na prostem in v zavarovanem prostoru ob upoštevanju načel varovanja zdravja in okolja ter poznavanje njihove uporabe
 • pripravo terena, postavitev grajenih prvin, zasaditev, oskrbo in vzdrževanje zelenih površin;
 • uporabo temeljnih znanj logistike pri načrtovanju in izvajanju toka materiala, storitev, informacij in financ od dobavitelja do porabnika v hortikulturi;
 • prepoznavanje povzročiteljev bolezenskih znamenj in poškodb na okrasnih zelnatih rastlinah, vrtninah, drevninah sadnem drevju in jagodičevju za izbiro ustreznega ukrepa ter izvedbo varstva;
 • oblikovanje enostavne ideje, skice, prostorske risbe in načrta hortikulturnih elementov v prostoru;
 • trženje in promocijo slovenskih proizvodov in storitev.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: vrtnar, cvetličar.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v različnih vrtnarskih podjetjih, vrtnarijah, vrtnih centrih, cvetličarnah, birojih za krajinsko vrtnarstvo, drevesnicah, botaničnih vrtovih in arboretumih, trgovinah z vrtnarskim in kmetijskim repromaterialom ter kmetijsko in vrtnarsko mehanizacijo.