Hortikultura

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so:

  • izobraziti inženirje s strokovnoteoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja hortikulture,
  • pridobiti generično in poklicno specifične kompetence s področja hortikulture,
  • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o hortikulturi in oblikovati celostni pogled  na razvoj hortikulture,
  • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v hortikulturni dejavnosti,
  • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo ali je zaključil ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih,
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta ustreznih delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.