Grafični tehnik (GLU,GJM)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
5 let
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabo merilnih naprav in izvajanje kontrolnih postopkov v tisku in grafični dodelavi;
  • uporabo standardov za vodenje in zagotavljanje kakovosti;
  • pripravo in pravilno uporaba grafičnih materialov;
  • izvajanje del v tisku in grafični dodelavi;
  • tiskanje v različnih tehnikah tiska;
  • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci in strokovnjaki ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
  • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v tiskarnah, knjigoveznicah, kartonažerskih podjetjih, v založništvu in drugih podjetjih povezanih z grafično dejavnostjo.