Gradbeništvo

Vertical Tabs

O programu
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

  • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo v gradbeništvu,
  • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gradbeništva,
  • pridobiti sposobnost za uporabo praktičnih metod pri reševanju strokovnih problemov,
  • usposobiti se za samostojno spremljanje razvoja stroke in uporabo strokovne literature,
  • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
  • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja,
  • zavedati se pomena celovitega organiziranja delovnega procesa z upoštevanjem varstva pri delu in varstva okolja,
  • zavedati se koriščenja obnovljivih virov energije.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.