Gradbeni tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih predpisov, standardov in pravilnikov ter uporabo zakonodaje, ki ureja področje gradbeništva in druga področja, ki so povezana z njim;
  • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, obdelavo in uporabo informacij;
  • vodenje poslovne in delovne dokumentacije v gradbeništvu (popisi del, pred izmere, kalkulacije, evidence, predračuni,…);
  • projektiranje enostavnih gradbenih elementov, konstrukcij in objektov z upoštevanjem lastnosti posameznih materialov in gradbenih proizvodov;
  • dimenzioniranje enostavnih gradbenih elementov in konstrukcij;
  • pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za gradbene objekte;
  • vodenje posameznih del in delovnih skupin na gradbišču ali v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov;
  • sodelovanje pri izvajanju obnove stavbne dediščine;
  • uporabo geodetskih načrtov ter izvajanje osnovnih meritev pri gradbenih delih.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil naziv: zidar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, tesar, slikopleskar-črkoslikar, polagalec talnih oblog, pečar-polagalec keramičnih oblog, kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje, dimnikar, strojnik gradbene mehanizacije, slikopleskar, črkoslikar, pečar-keramik ali pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetju ali obratovalnici, ki se ukvarja z gradbeno dejavnostjo ali proizvodnjo gradbenih materialov, projektnih birojih ter podjetjih, ki izvajajo nadzor gradbenih del in upravljanje stavb.