Gozdarstvo in lovstvo

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa so:

  • izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja gozdarstva in lovstva,
  • pridobiti generično specifične kompetence s področja gozdarstva in lovstva,
  • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o gozdarstvu in lovstvu ter oblikovati celostni pogled  na razvoj gozdarstva in lovstva,
  • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v gozdarsko lovski dejavnosti,
  • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.