Gozdarski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • načrtovanje, vodenje in spremljanje dela v gozdni proizvodnji in dejavnostih;
 • kakovostno izvajanje dela in nalog pri gojenju in varstvu gozdov, zagotavljanju ekoloških ter socialnih funkcij gozda ter v gozdnem drevesničarstvu;
 • kakovostno načrtovanje gospodarjenja s prosto živečimi živalmi;
 • trženje gozdno lesnih proizvodov;
 • kakovostno izdelavo sečno spravilnih načrtov, nadziranje del v gozdnem delovišču ter vodenje evidenc o opravljenem delu;
 • odgovorno urejanje gozdov ter pridobivanje dendrometričnih parametrov;
 • uporabo gozdarskih strojev in naprav ob upoštevanju predpisov varnega dela;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije s področja gozdarstva;
 • komuniciranje s sodelavci, strankami in drugimi pri organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog ter reševanju problemov;
 • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za sporazumevanje ter načrtovanje, organiziranje gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju;
 • varovanje in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin pri izvajanju del v gozdarstvu.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo, v drevesnicah, naravnih in krajinskih parkih, na kmetijah.