Gostinstvo in turizem

Vertical Tabs

O programu
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

  • izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma,
  • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma,
  • se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
  • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike,
  • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.