Geotehnologija in rudarstvo

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so:

  • izobraziti inženirje geotehnologije  in rudarstva za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, načrtovanje in izvedbo tehnoloških postopkov pridobivanja mineralne surovine in izvajanja drugih geotehnoloških in rudarskih del
  • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
  • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
  • usposobiti študente za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.