Geotehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za: • uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki; • rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije; • preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov pri izvajanju rudarskih, geotehničnih in geotehnoloških del; • pripravo načrta uporabe vrtalnih orodij in rabo orodij, strojev, naprav in merilnih instrumentov pri izvajanju rudarskih in geotehničnih del; • izvajanje sistemov zračenja in odvodnjavanja rudarskih in geotehničnih objektov; • ugotavljanje karakteristik jamskega zračenja ter izvajanje meritev zračilnih in vodnih parametrov; • proučevanje geološke strukture kamnine • oceno premikov brežin, plazišč in nasipov ter njihovo saniranje; • izvajanje jamomerskih geodetskih meritev in vrednotenje rezultatov; • izvajanje vzorčenja deponij in izcednih vod ter rudarskega okoljskega monitoringa; • izvajanje tehnoloških procesov priprave za pridobivanje in pridobivanje mineralnih surovin in fosilnih goriv; • izvajanje tehnoloških procesov izdelovanja podzemnih prostorov, predorov in jaškov; • izvajanje vrtalnih in razstreljevanih del v rudarstvu in geotehniki; • izvajanje postopkov skladiščenja, deponiranja in transporta surovin; • izvajanje tehnoloških procesov pri sanaciji in rekultivaciji površine in podzemnih prostorov; • upoštevanje trajnostnega razvoja pri izvajanju posegov v prostor; • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja; • gospodarno, odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.

Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe: geostrojnik rudar, rudar, strojnik gradbene mehanizacije, izvajalec suhomontažne gradnje, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, avtoserviser, avtokaroserist klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, strojni mehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, zlatar, urar, mehatronik operater, zidar, tesar, kamnosek, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik ali pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju geotehnike ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. Vpisni pogoj je zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh).

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na področjih podzemnega in površinskega rudarjenja ter geotehničnih in geotehnoloških del, na področjih pridobivanja mineralnih surovin in fosilnih goriv ter predelave sekundarnih surovin, pri gradnji podzemnih objektov, predorov, cest, usekov, deponij in odlagališč, pri obnovi železnic ter sanaciji degradiranih površin, na področju minerske, pirotehnične, geotehnične, geološke in geovrtalne dejavnosti.