Geotehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
 • rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije;
 • preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov pri izvajanju rudarskih, geotehničnih in geotehnoloških del;
 • pripravo načrta uporabe vrtalnih orodij in rabo orodij, strojev, naprav in merilnih instrumentov pri izvajanju rudarskih in geotehničnih del;
 • izvajanje vrtalnih in razstreljevanih del v rudarstvu in geotehniki ter načrtovanje minerskih del;
 • skladiščenje, manipuliranje in pravilno uporabo razstrelilnih sredstev v rudarstvu;
 • ugotavljanje karakteristik jamskega zračenja ter izvajanje meritev zračilnih in vodnih parametrov;
 • izvajanje sistemov zračenja in odvodnjavanja rudarskih in geotehničnih objektov;
 • proučevanje geološke strukture kamnine, oceno premikov brežin, plazišč in nasipov ter njihovo saniranje;
 • izvajanje jamomerskih geodetskih meritev in vrednotenje rezultatov;
 • izvajanje postopkov skladiščenja, deponiranja in transporta surovin;
 • izvajanje tehnoloških procesov pri sanaciji in rekultivaciji površine in podzemnih prostorov;
 • upoštevanje trajnostnega razvoja pri izvajanju posegov v prostor;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja;
 • gospodarno, odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Vpisni pogoj je zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu .

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na področjih podzemnega in površinskega rudarjenja ter geotehničnih in geotehnoloških del, na področjih pridobivanja mineralnih surovin in fosilnih goriv ter predelave sekundarnih surovin, pri gradnji podzemnih objektov, predorov, cest, usekov, deponij in odlagališč, pri obnovi železnic ter sanaciji degradiranih površin, na področju minerske, pirotehnične, geotehnične, geološke in geovrtalne dejavnosti.