Geostrojnik rudar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • izvajanje tehnoloških procesov izdelave vrtin, pridobivanja mineralnih surovin, odstranjevanja jalovine in njenega skladiščenja;
 • izvajanje tehnoloških procesov razstreljevanja v rudarstvu in načrtovanje minerskih del;
 • skladiščenje, manipuliranje in pravilno uporabo razstrelilnih sredstev v rudarstvu;
 • uporabo orodij, strojev in naprav pri izdelavi podzemnih prostorov, predorov, jaškov in vrtin;
 • uporabo strojev in naprav za zbiranje sekundarne mineralne surovine in jalovine ter njihovo ločevanje;
 • osnovni vizualni pregled in vzdrževanje strojev in naprav v rudarstvu;
 • ugotavljanje značilnosti geoloških zemeljskih struktur, razlikovanje mineralov, kristalov in kamnin;
 • izvajanje meritev zračenja, spremljanje parametrov in analiziranje rezultatov;
 • preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov pri izvajanju rudarskih, geotehničnih in geotehnoloških del;
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju;
 • razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Vpisni pogoj je zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh).

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih kot tudi zasebnih obratovalnicah za podzemno in površinskih pridobivanje mineralnih surovin, izdelavo cest, jamskih prog, predorov, urejanje brežin in pri geotehničnih delih (rudniki, kamnolomi, peskokopi, glinokopi, gramoznice), na različnih delovnih mestih.