Geodetski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabo specifične strokovne terminologije;
  • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, hranjenje, obdelavo in uporabo prostorskih informacij;
  • izvajanje temeljnih geodetskih merskih postopkov, računsko obdelavo in predstavitev merskih podatkov;
  • sodelovati pri delu z geodetskimi prostorskimi evidencami, njihovim vzdrževanju in izdaji podatkov strankam;
  • vodenje poslovne in delovne dokumentacije s področja geodezije.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v državni ali občinski upravi na oddelkih, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora, na sodiščih v zemljiški knjigi, v geodetskih zavodih in podjetjih, ki opravljajo geodetske storitve in gradbenih podjetjih, ki se ukvarjajo z projektiranjem in izvajanjem gradbenih del.