Elektrotehnik (GIB)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • branje, načrtovanje, izdelavo, spremljavo, in dopolnjevanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT;
  • programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah, programiranje, montažo in ožičenje programirljivih relejev;
  • polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje porabnikov in opravljanje osnovnih vzdrževalnih del;
  • povezovanje elementov električnih inštalacij v stikalnih, razdelilnih in vtično-spojnih napravah ter izbiranje in priklapljanje električnih zaščit;
  • izvajanje osnovnih meritev in vzdrževalnih del na električnih in komunikacijskih inštalacijah, interpretacijo rezultatov in ugotavljanje napak;
  • izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema in zagotavljanje osnovne podpore uporabnikom pri uporabi uporabniške programske opreme;
  • upoštevanje ukrepov za varno delo z električnimi napravami.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil naziv: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja energetike in stikalne tehnike, v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih postrojev ter pri kontroli izdelkov in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja avtomatike, v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih naprav in strojev in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja elektronike, pri oblikovanju različnih elektronskih gradiv in oblikovanju spletnih strani ter prodaji multimedijskih izdelkov in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja multimedije.