Elektroenergetika

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

  • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim znanjem in praktično-uporabnim znanjem za delo v elektroenergetiki,
  • oblikovanje samozavesti, kreativnosti in odločnosti pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov,
  • usposabljanje študentov za spremljanje stroke, uporabo strokovne literature in vseživljenjsko učenje,
  • samostojen razvoj poklicnih znanj, spretnosti in profesionalnosti,
  • oblikovanje odgovornega odnosa do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.