Ekonomski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • vrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave;
  • načrtovanje projektov z ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo;
  • načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v podjetju;
  • izračunavanje osnovnih kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja in osnovnih statističnih kazalcev ter razumevanja njihove uporabe pri analizi gospodarskih pojavov;
  • ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države;
  • razvijanje delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve gospodarskih družb;
  • izvajanje trženjskih aktivnosti;
  • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v javni upravi, banki, zavarovalnici, borzno posredniški hiši, komercialni službi, tajništvu, kadrovski službi, službi tržnega komuniciranja, računovodstvu in skladišču.