Ekonomist

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste:

  •  z dovolj širokim in poglobljenim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem, 
  •  z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva,
  •  s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov,
  •  ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, bančništvo, zavarovalništvo, poštno poslovanje, poslovanje z nepremičninami, poslov-na logistika in poštni promet,
  •  s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike, poštnega prometa in poslovanja z nepremičninami.
Nadaljevanje študija: 

V višješolski študijski program ekonomist se lahko vpiše, kdor:

  •  je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  •  ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.