Bionika

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa so:

  • izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja bionike;
  • pridobiti generične in specifične kompetenc s področja bionike;
  • razviti sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke;
  • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.