Avtoservisni menedžment

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa so:

 • pridobiti sodobna, poglobljena in dovolj široka strokovno-teoretična in praktično uporabna znanja za samostojno poklicno delo v avtomobilski dejavnosti;
 • razviti podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu;
 • oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost za poslovne odločitve;
 • usposobiti se za organizacijo poslovanja, vodenje, organiziranje in kontroliranje delovnih procesov ter spremljanje komercialnega in finančnega poslovanja;
 • usposobiti za razvijanje ciljev in strategij podjetja ter za izvajanje ustreznih ukrepov;
 • zagotavljati kakovost dela, varstva zdravja in dela, varovanja okolja ter požarne varnosti;
 • usposobiti za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa;
 • usposobiti za spremljanje razvoja stroke, strokovne literature ter stalno strokovno spopolnjevanje;
 • usposobiti za timsko delo in delo z ljudmi.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.